E.Grāvīša mūzika, tautas vārdi

Protošam, mākošam

Tam turēt tēvu zemi,

Neprašam, nemākuļam

Otra durvis virināt.

 

Nevienam nelaižos

Šai baltā saulītē,

Ne miegam, laiskumam,

Ne ļaudīm nicināt.

 

Lai guļ miegu,

Kas guļ miegu,

Lai guļ miegu raudādams.

Lai dar’ darbu,

Kas dar’ darbu,

Lai dar’ darbu dziedādams.