Metodiskais darbs no 2018./2019. mācību gada Rīgas Imantas vidusskolā tiek organizēts 4 metodiskajās grupās, ikdienā katrā grupā savstarpēji sadarbojoties dažādu jomu un mācību priekšmetu pedagogiem.

Metodisko grupu reglaments  

 

Prioritāte metodiskajā darbā 2019./2020. - 2021./2022. mācību gadam:

Skolēncentrētas pieejas īstenošana mācību procesā kā skolēnu pašvadītas mācīšanās veicinātāja.

Apakšprioritātes:

2019./2020. mācību gadā - Skolēncentrētas stundas elementi un snieguma līmeņi skolēniem un skolotājiem.

Prioritāte metodiskajā darbā 2016./2017. - 2018./2019. mācību gadam:

Mācīšanās kompetences pilnveide daudzveidīgā, kompetenču pieejā balstītā mācību procesā.

Apakšprioritātes:

2018./2019. mācību gadā - Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas daudzveidība mācību procesā.

 

2017./2018. mācību gadā - Metožu un darba formu daudzveidība mācību procesā.

 

2016./2017. mācību gadā - Kompetenču pieeja mācību procesā. Kas tas ir?