No 2017. gada 1. septembra Rīgas Imantas vidusskolā tiek īstenots ESF projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", kura mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Projekts ilgs līdz  2023. gada 31. decembrim.

Vispārēja informācija par projektu: Ministru kabineta noteikumi Nr. 589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi" ŠEIT

***

Lai Rīgas imantas vidusskola varētu piedalīties šajā projektā un saņemt finansējumu tā aktivitātēm, tika:

  • izvērtēta esošā situācija, apzinātas nepieciešamības un iesniegts pieteikums dalībai projektā;
  • izstrādāts vērienīgs atbalsta pasākumu plāns divās jomās Mācību saturs un Ārpusstundu aktivitātes;
  • saņemts pašvaldības atbalsts un valsts apstiprinājums dalībai projektā;
  • saņemts finansējums nodarbību nodrošināšanai nepieciešamo materiālu iegādei kopumā EUR 5000 apmērā.

2020./2021. m.g. projekta ietvaros organizētās nodarbības

Uguns caur ķīmijas prizmu

Skaņa caur dabaszinātņu prizmu

Laboratorium.lv tiešsaistes nodarbība

2019./2020. m.g. projekta ietvaros organizēto nodarbību grafiks ŠEIT

Lekciju cikls ''Dizains''

Lekciju cikls "Bioķīmisko procesu datormodelēšana"

Lekciju cikls "Dendrohronoloģija"

2018./2019. m.g. projekta ietvaros organizēto nodarbību grafiks ŠEIT

Brauciens uz AHHA zinātnes centru

Praktiskā nodarbība "Materiālu testēšana ar Zwick Roell Z600 iekārtu"

Nodarbībā cikls “Optikas eksperimenti”

Lekciju cikls "Praktiskā astronomija"

2017./2018. m.g. projekta ietvaros organizēto nodarbību grafiks ŠEIT

Projekta koordinatore skolā: skolotāja Iveta Veinberga