KOPĀ VARAM VAIRĀK!

Šobrīd aktuāli! Aicinām ziedot Rīgas Imantas vidusskolas mūzikas apskaņošanas sistēmas iegādei!

Ar lielu gandarījumu un cerību uz turpmākiem ziedojumiem informējam, ka šobrīd no kopējās nepieciešamās summas EUR 2,838,16 ir saziedoti  EUR 1281,03.

***

Aicinām ziedot sabiedriskā labuma organizācijai

RIV atbalsta biedrība

Norēķinu rekvizīti:  Biedrība RIV atbalsta biedrība

Reģistrācijas Nr. 50008286941

Juridiskā adrese: Kurzemes prospekts 158, Rīga, LV - 1029

Bankas nosaukums: AS "Citadele banka"

Norēķinu konts: LV80PARX0022770650001

Maksājuma mērķis: RIV izglītības veicināšanai vai norādot konkrētu ziedojuma mērķi

***

Ar Valsts ieņēmumu dienesta 2019.gada 19.augusta lēmumu Nr.30.6-8.71/283147 no 2019.gada 27.augusta biedrībai “RIV atbalsta biedrība” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss   https://www6.vid.gov.lv/SLO/SLOData

RIV atbalsta biedrības mērķu sasniegšanu varat atbalstīt vairākos veidos:

 • Kļūt par biedrības biedru un palīdzēt biedrībai īstenot mērķu sasniegšanu.
 • Ziedot biedrības norēķinu kontā līdzekļus konkrēta Jūsu norādīta mērķa sasniegšanai.
 • Ziedot ne tikai naudas līdzekļus, bet konkrētu inventāru biedrības noteikto mērķu sasniegšanai.

Par biedrību

RIV atbalsta biedrība dibināta 2019. gada 29. aprīlī.

Reģistrācijas Nr.50008286941, e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tālruņi: +371 27788412 vai + 371 26417006

Biedrības dibinātāji - Rīgas Imantas vidusskolas skolēnu vecāki: Kaspars Gulbis, Kristīne Meijere, Līga Ornicāne, Margita Dinne, Anda Pūpola, Aiga Kalniņa, Ilga Lapsa.

Biedrības satatūti ŠEIT

Biedrības mērķi:

 1. Atbalstīt kvalitatīvu izglītības iegūšanu Rīgas Imantas vidusskolā.
 2. Sadarboties ar Rīgas Imantas vidusskolas vadību, pedagogiem, skolēniem, vecākiem un Rīgas domi dažādu ar skolas darbību saistītu projektu īstenošanā.
 3. Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, attīstība un modernizācija.
 4. Veikt savas darbības un mērķu popularizēšanu, skolas prestiža celšanu sabiedrībā.
 5. Veicināt un atbalstīt pedagogu kvalifikācijas celšanu.
 6. Veicināt Rīgas Imantas vidusskolas skolēnu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, nodrošinot sakārtotu un aprīkotu vidi.
 7. Veicināt un atbalstīt Rīgas Imantas vidusskolas sadarbību ar vecākiem.
 8. Veicināt un attīstīt Rīgas Imantas vidusskolas skolēnu interešu izglītību.
 9. Atbalstīt labākos, aktīvākos un progresējošākos skolēnus.
 10. Atbalstīt skolēniem, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem organizētus pasākumus.
 11. Veicināt un atbalstīt Rīgas Imantas vidusskolas kultūras un sporta pasākumus.

Kā kļūt par biedrības “RIV atbalsta biedrība” biedru ?

RIV atbalsta biedrības statūtu 4. nodaļa un 10. nodaļa:

4.1. Biedrībā var iestāties tikai tāda rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai personālsabiedrība, kas ir ieinteresēta Biedrības mērķu sasniegšanā, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu apstiprina Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valde lēmumu par biedra uzņemšanu var izskatīt bez pieteicēja klātbūtnes. Valde paziņo pieteicējam savu lēmumu nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža, nosūtot lēmumu uz pieteicēja norādīto e-pasta adresi.

10.1 Biedrības biedri maksā biedru naudu, kas tiek noteikta ar atsevišķu biedru kopsapulces lēmumu (12 EUR) .

10.2. Biedri maksā biedru naudu par kārtējo mācību gadu līdz kārtējā gada 1.decembrim.

RIV atbalsta biedrības biedra pieteikuma anketa

Ko Jūs varat iegūt, kļūstot par biedrības biedru?

RIV atbalsta biedrības statūtu 5. nodaļa:

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību pilnā apmērā, tai skaitā iepazīties ar Biedrības finanšu dokumentiem, protokoliem, lēmumiem, rīkojumiem un citiem Biedrības dokumentiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos;

5.1.4. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.5. piedalīties Biedrības Darba plāna kārtējam gadam izstrādē un iesniegt ar to saistītos priekšlikumus;

5.1.6. veikt citas darbības Biedrības mērķu veiksmīgai īstenošanai likumā un Biedrības statūtos noteiktajā kārtībā.

Izstāšanās no biedrības

RIV atbalsta biedrības statūtu 4. nodaļa:

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā sešus mēnešus pēc valdes noteiktā maksāšanas termiņa nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda biedru kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības, tajā skaitā nav piedalījies biedru kopsapulcēs ilgāk kā gadu;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar Biedrības statūtos noteikto.

Kādas papildus iespējas sniedz likumdošana, ziedojot RIV atbalsta biedrībai?

Uzņēmumiem saskaņā ar likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.1pantu, ziedojot budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un RO, kurām piešķirts SLO statuss saskaņā ar Likumu, ir tiesības saņemt UIN 85% no ziedotās summas, taču kopējā UIN atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no kopējās nodokļa summas.

Savukārt fiziskajām personām – iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN) maksātājiem saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.panta pirmajā daļā noteikto ir tiesības piemērot IIN atvieglojumus), samazinot ar IIN apliekamo ienākumu par veiktajiem ziedojumiem, kas nepārsniedz 20% no maksātāja apliekamā ienākuma.

https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-atvieglojumi