Rīgas Imantas vidusskola uzņem bērnus mācībām 1. klasē, pamatojoties uz Rīgas domes 27.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 137 „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) sagatavotais informatīvs materiāls VIDEO un INFOGRAFIKAS formātā par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu Rīgas skolu 1. klasēs

***

Piesakot savu bērnu uzņemšanai 1. klašu pretendentu sarakstā 2021./2022.m.g. vai uz vēlāku mācību gadu, lūdzam vecāku iesniegumu par uzņemšanu 1. klašu pretendentu sarakstā iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot portāla www.latvija.lv pieejamo pakalpojumu “Iesniegums iestādei.”

Ja Jums nav iespējams iesniegt elektronisku iesniegumu, ņemot vērā Covid-19 izplatības ierobežošanai noteiktos pasākumus, lūdzam par papīra formāta iesniegumu iesniegšanu sazināties ar skolu, zvanot pa tālruņiem 67474106, 67474107 vai rakstot uz  e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Iesnieguma veidlapa ŠEIT

***

Informācijai!

Kad vecāki bērnu reģistrējuši 1. klašu pretendentu sarakstā jeb pieteikuši bērnu skolai uz 2022./ 2023. m.g., 2022. gada 16. maijā 1.klašu pretendentu saraksts tiek slēgts. No 17.05.2022.-23.05.2022. vecākiem tiek nosūtīta vēstule par bērna uzņemšanu skolā vai atteikumu uzņemšanai. Ja vecāki saņēmuši vēstuli ar apstiprinājumu, ka bērns skolā ir uzņemts, tad vecāku pienākums ir: 

- 10 dienu laikā uz skolas e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atsūtīt ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē, norādot vēlamo izglītības programmas virziena izvēli,

vai

- 10 dienu laikā ar interneta vietnes Latvija.lv starpniecību (autorizējoties ar internetbankas datiem un iestāžu sarakstā izvēloties Rīgas Imantas vidusskolu ŠEIT) iesniegt iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē, norādot vēlamo izglītības programmas virziena izvēli

vai

- informēt skolu, ja ģimene izlēmusi, ka bērns mācīsies citā skolā.

Jautājumu gadījumā (arī tad, ja nekādi neizdodas iesniegumu iesniegt elektroniski) darba dienās no plkst. 9.00-15.00 zvanīt pa tālruņiem 67474106 vai 67474107.

Iesnieguma veidlapa nosūtīta kopā ar vēstuli par uzņemšanu un atrodama arī ŠEIT

***

Līdz 31. augustam atbilstoši MK noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 6. punktam vecāki izglītības iestādē iesniedz:

1) iepriekš iegūto izglītību (ja ir) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;

2) bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);

3) valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja bērnam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumu ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā;

4) aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu, ja bērns nav vecāku aizgādnībā.

***

Informācija par Rīgas Imantas vidusskolas 1.-3. klašu skolēnu formu pasūtīšanu 2021./2022. mācību gadam

Vispārēja informācija par Rīgas Imantas vidusskolas skolēnu formām

Informācija par Skolēna e-kartes saņemšanu - uzņemtajiem skolēniem e-kartes būs iespējams pieteikt tikai pēc 2021. gada 16. augusta "Rīgas Satiksme" klientu apkalpošanas centros vai uzņēmuma mājaslapā internetā.

Individuālo mācību līdzekļu saraksts 2021./2022. mācību gadam

Informācija par pagarinātās dienas grupu

 

Ja rodas vēl kādi jautājumi: zvaniet pa tālruņiem 67474106 vai 67474107, vai rakstiet uz e-pastu rimvs@riga.lv