Rīgas Imantas vidusskolas padome 2019./2020. m.g.:

Padomes priekšsēdētājs: Dainis Ramats (4.m)

Padomes locekļi - skolēnu, pedagogu un skolēnu vecāku pārstāvji.

Rīgas Imantas vidusskolas padomes REGLAMENTS

Ieskats Skolas padomes sanāksmēs:

  • Rīgas Imantas vidusskolā 2. oktobra vakarā uz šī mācību gada pirmo Skolas padomes sanāksmi pulcējās skolēnu vecāki (klašu pārstāvji), pedagogu pārstāvji un vadība. Par Skolas padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi atkārtoti tika ievēlēts Dainis Ramats (3.m), viņa vietniece šogad būs Margita Dinne (6.m). Sveicam!  Sanāksmes laikā tika pārrunātas šī gada skolas prioritātes un aktualitātes, diskutēts par izglītības kvalitāti ietekmējošiem faktoriem, skolas un vecāku sadarbības nozīmīgumu. Lepojamies ar mūsu atsaucīgajiem vecākiem un sakām paldies par ieinteresētību, atbalstu, pozitīvo attieksmi un gaišo skatu uz norisēm skolā! Kopā mēs varam paveikt daudz! 

Aktualitātes un prioritātes 2018./2019. mācību gadā

 

  • Rīgas Imantas vidusskolā Skolas padome - skolēnu, skolotāju un skolēnu vecāku pārstāvji - uz šī mācību gada pirmo sanāksmi pulcējās 17. oktobrī, kad notika šī mācību gada padomes vēlēšanas, kopīgi pieņemts lēmums pārskatīt un uzlabot Skolas padomes reglamentu. Skolas direktore Ingūna Helviga klātesošos iepazīstināja ar aktualitātēm skolā jaunajā mācību gadā un attīstības prioritātēm.
  • 1. februāra vakarā notika otrā Skolas padomes sanāksme, kurā padomes priekšsēdētāja Daiņa Ramata vadībā tika pieņemts jaunais Skolas padomes reglaments, analizēti iepriekšējā mācību gada 9. un 12. kl. eksāmenu rezultāti, izskatīti ar skolas budžetu saistītie jautājumi, uzsvērti skolēnu, skolotāju un skolas šī brīža veiksmes stāsti un kopīgi meklēti risinājumi aktuālu problēmu novēršanai.

Paldies Dainim Ramatam par strukturēti vadīto sanāksmi, skolas direktorei Ingūnai Helvigai par sniegtajiem pārskatiem un atbildēm, skolotājām Anitrai Līkansei un Ivetai Veinbergai par vispusīgi atspoguļoto skolas pedagogu viedokli un visiem padomes locekļiem par ieinteresētību skolas attīstībā un aktīvo dalību sanāksmē!

  • Karstās 28. maija dienas vakarā Rīgas Imantas vidusskolā uz šī mācību gada noslēguma sanāksmi pulcējās Skolas padome - skolēnu, skolotāju un skolēnu pārstāvji un skolas administrācija. Padomes priekšēdētāja Daiņa Ramata vadībā kopīgi tika ģenerētas idejas skolēnu motivēšanai mācībām, aplūkoti apkopotie pārskati par skolēnu ikdienas mācību sasniegumiem šajā gadā un pārrunāti skolēnu un viņu vecāku aptauju rezultāti skolas darba izvērtēšanai un uzlabošanai. Liels paldies visiem padomes locekļiem par ieinteresētību skolas attīstībā un aktīvo dalību sanāksmē.